top of page
20211106_Examen_0529.jpg

1ste Kyu (bruine gordel met streep)


Stoten
Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Oya Yubi Ippon Ken Uchi (Jodan, Chudan)
Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)

Blokkering
Kake Uke
Chudan Haito Uchi Uke

Trappen
Jodan Uchi
Haisoku Geri
Oroshi Uchi Kakato Geri
Tobi Yoko Geri
Oroshi Soto Kakato Geri

Kata
YantsuTsuki No Kata

Kumite
Jiyu Kumite (20 x 2 minuten)

Ren Raku
A. Seiken Chudan Oi Tsuki, Seiken Chudan Gyaku Tsuki, Seiken Chudan Oi Tsuki, Seiken Shita Tsuki
B. Jodan Mawashi Geri (voorste been), Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Jodan Mawashi Geri (achterste been)

bottom of page