top of page
20211105_Examen_0202.jpg

4de Kyu (groene gordel)


Standen
Heisoku Dachi
Heiko Dachi
Uchi Hachi Ji Dachi

Stoten
Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Yoko Ganmen Uchi
Shuto Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blokkering
Shuto Jodan Uke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mae Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke

Trappen
Jodan Yoko Geri
Jodan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoko)
Jodan Ushiro Geri

Kata 
Sanchin No Kata
Sokugi Taikyoku Sono Ichi
Sokugi Taikyoku Sono Ni
Sokugi Taikyoku Sono San

Kumite
Jiyu Kumite (5 x 2 minuten)

Algemeen
Algemene vragen over Karate

bottom of page