top of page

5de Kyu (gele gordel met streep)


Standen
Moro Ashi Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)

Stoten
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Jodan Hiji (Ate) Uchi

Blokkering
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Trappen
Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Chudan Ushiro Geri

Kata
Pinan Sono San

Kumite
Jiyu Kumite (5 x 2 minuten)

Ren Raku
1. Mae Geri Chudan Chusoku
2. Chudan Yoko Geri (Sokuto)

3. Ushiro Geri Chudan
4. Seiken Chudan Gyaku Tsuki

20220923_Examen_0537.jpg
bottom of page