top of page
20220923_Examen_0386.jpg

6de Kyu (gele band)


Standen
Tsuru Ashi Dachi

Stoten
Uraken Shomen (Ganmen) Uchi
Uraken Sayu (Ganmen) Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)Yohon
Nukite (Jodan, Chudan)

Uraken Oroshi U Uchi

Blokkering
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan) (in zenkutsu dachi)

Trappen
Kansetsu Geri (in Tsuru Ashi Dachi)
Chudan Yoko Geri (Sokuto) (in Tsuru Ashi Dachi)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)

Kata
Pinan Sono Ni

Kumite
Jiyu Kumite (5 x 2 minuten)

bottom of page